Algemene Voorwaarden

 1. Buro Honing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Buro Honing en de opdrachtgever.
 3. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de wederpartij van Buro Honing.
 4. Een overeenkomst komt tot stand door een opdrachtbevestiging van Buro Honing.
 5. Alle door Buro Honing vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Naast het honorarium zal Buro Honing aan opdrachtgever 21% BTW in rekening brengen, tenzij opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd.
 6. Indien voor een opdracht inkopen gedaan moeten worden, is opdrachtgever gehouden een voorschot te betalen dat de inkopen volledig dekt. Buro Honing is niet gehouden met uitvoering van de overeenkomst te beginnen of door te gaan totdat de in punt 8 verlangde vooruitbetaling is verricht.
 7. Buro Honing declareert haar werkzaamheden maandelijks achteraf met een betalingstermijn van 14 dagen. Dit is een fatale termijn, zodat opdrachtgever in geval van niet tijdige betaling van rechtswege in verzuim is, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment is zij wettelijke rente verschuldigd en is Buro Honing bevoegd incassomaatregelen te treffen. Vanaf het moment dat de zakelijke opdrachtgever in verzuim is, is zij 15% incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke (incasso) kosten zullen aan particuliere opdrachtgevers worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW.
 8. Buro Honing kan in geval van niet tijdige betaling van haar facturen door opdrachtgever zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle overeenkomsten met opdrachtgever opschorten of de nitief staken. Buro Honing zal opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
 9. Buro Honing heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden indien: – opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of indien dit reeds aan opdrachtgever is verleend; – opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement wordt aangevraagd; – opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; – op zaken van opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd.
 10. Indien Buro Honing de ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst heeft ingeroepen is haar vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.
 11. Buro Honing kan in verband met de overeenkomst met opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, tot maximaal de hoogte van de voor de opdracht overeengekomen prijs. Buro Honing is niet aansprakelijk voor gederfde winst, bedrijfsschade, gevolgschade en ander nancieel nadeel.
 12. Buro Honing is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
 13. De opdrachtgever is jegens Buro Honing aansprakelijk voor schade ten gevolge van de uit hoofde van de overeenkomst aan Buro Honing toevertrouwde zaken, daaronder vallend ook de door de opdrachtgever verstrekte programmatuur. Voorts is de opdrachtgever jegens Buro Honing aansprakelijk voor onjuiste, c.q. onnauwkeurige dan wel laattijdige instructies en het niet (tijdig) beschikbaar stellen van zaken op de afgesproken tijd, en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde derden.
 14. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van al hetgeen Buro Honing voor opdrachtgever tot stand brengt komen toe aan Buro Honing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 15. Opdrachtgever heeft slechts afgeleide gebruiksrechten terzake van hetgeen krachtens overeenkomst tot stand is gebracht, voorzover deze uitdrukkelijk door Buro Honing zijn verleend. Deze gebruiksrechten zullen door middel van een daartoe bestemde akte aan de opdrachtgever verleend worden. Verleende gebruiksrechten zijn niet verder overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 16. Door Buro Honing op goederen aangebrachte aanduidingen met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, know-how of een geheimhoudingsplicht mogen niet door opdrachtgever worden verwijderd.
 17. Buro Honing heeft het recht de naam van opdrachtgever te noemen in reclame-uitingen, dan wel het voor hem tot stand gebrachte werk in haar bedrijfspresentatie of promoties te tonen.
 18. De opdrachtgever garandeert dat het uit hoofde van de overeenkomst aan Buro Honing ter beschikking gestelde geen inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom van derden en zal Buro Honing voor aanspraken daarmede verband houdende vrijwaren.
 19. Het eigendomsrecht van de door Buro Honing geleverde goederen gaan eerst op de opdrachtgever over nadat de opdrachtgever aan al zijn financieĢˆle verplichtingen jegens Buro Honing, daaronder begrepen die uit hoofde van eerdere transacties, volledig heeft voldaan.
 20. Licenties en gebruiksrechten die Buro Honing aan opdrachtgever verschaft treden pas in werking nadat de hierboven genoemde volledige voldoening heeft plaatsgevonden.
 21. De door Buro Honing desgevraagd aan de opdrachtgever verstrekte tekeningen, modellen, offertemateriaal of andere goederen blijven te allen tijde eigendom van Buro Honing en dienen aan haar op een daartoe gedaan verzoek onverwijld te worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door Buro Honing te bepalen waarde ervan is verschuldigd.
 22. Opdrachtgever verplicht zich om zijn vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden van Buro Honing binnen 14 dagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan Buro Honing voor te leggen, waarna Buro Honing binnen 7 dagen gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft opdrachtgever recht om zijn betalingsverplichtingen jegens Buro Honing op te schorten.
 23. Partijen kunnen slechts van deze algemene voorwaarden afwijken door middel van een schriftelijke, door beiden getekende, vastlegging van de afwijkingen.
 24. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Buro Honing is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen uit die rechtsverhouding voortvloeiende zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.